Noteikumi un nosacījumi


Spēkā stāŔanās datums: 2024. gada 15.Ā janvāris

Sīkāka informācija


1. Å Ä« tÄ«mekļa vietne pieder un to pārvalda Excel ar Leo. Å ajos noteikumos un nosacÄ«jumos ir izklāstÄ«ti noteikumi, ar kādiem jÅ«s varat izmantot mÅ«su tÄ«mekļa vietni un mÅ«su sniegtos pakalpojumus. Piekļūstot mÅ«su pakalpojumu tÄ«mekļa vietnei vai izmantojot to, jÅ«s piekrÄ«tat, ka esat izlasÄ«jis, sapratis un piekrÄ«tat ievērot Å”os noteikumus un nosacÄ«jumus.

2. Pakalpojums un visi materiāli, kas ietverti vai pārsÅ«tÄ«ti ar pakalpojuma starpniecÄ«bu, tostarp, piemēram, teksts, grafikas, logotipi un visas intelektuālā Ä«paÅ”uma tiesÄ«bas uz tiem, ir Excel ar Leo ekskluzÄ«vs Ä«paÅ”ums. Izņemot Å”eit skaidri noteiktos gadÄ«jumus, nekas Å”ajos Noteikumos nav uzskatāms par licenci saskaņā ar Ŕādām intelektuālā Ä«paÅ”uma tiesÄ«bām, un jÅ«s piekrÄ«tat nepārdot, nelicencēt, nemodificēt, nekopēt, neatveidot, nepārraidÄ«t, neadaptēt, izņemot Excel ar Leo atļautos gadÄ«jumus.

3. Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesÄ«bu akti, Excel ar Leo nekādā gadÄ«jumā nav atbildÄ«gs par jebkādiem netieÅ”iem, soda, nejauÅ”iem, speciāliem, Ä«paÅ”iem, izrietoÅ”iem vai atlÄ«dzināmiem zaudējumiem, tostarp, bet ne tikai, zaudējumiem, kas raduÅ”ies peļņas, nemateriālās vērtÄ«bas, lietoÅ”anas, datu vai citu nemateriālu zaudējumu dēļ, kas raduÅ”ies, izmantojot vai nespējot izmantot Pakalpojumu. Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesÄ«bu akti, Excel ar Leo neuzņemas nekādu atbildÄ«bu par (i) kļūdām, izlaidumiem vai neprecizitātēm Saturā; (ii) jebkādiem miesas bojājumiem vai Ä«paÅ”uma bojājumiem, kas raduÅ”ies saistÄ«bā ar jÅ«su piekļuvi mÅ«su Pakalpojumam vai tā izmantoÅ”anu; un (iii) jebkādu nesankcionētu piekļuvi mÅ«su droÅ”ajiem serveriem un/vai tajos glabātajai personiskajai informācijai vai to izmantoÅ”anu.

4. Mēs paturam tiesÄ«bas laiku pa laikam mainÄ«t Å”os Noteikumus pēc saviem ieskatiem. Tādēļ ir nepiecieÅ”ams periodiski pārskatÄ«t Ŕīs lapas. GadÄ«jumā, ja Noteikumos tiks veiktas bÅ«tiskas izmaiņas, mēs jums paziņosim, ka Noteikumos ir veiktas bÅ«tiskas izmaiņas. Turpinot izmantot Vietni vai mÅ«su Pakalpojumu pēc Ŕādām izmaiņām, jÅ«s piekrÄ«tat jaunajiem Noteikumiem. Ja jÅ«s nepiekrÄ«tat jebkādai turpmākai Noteikumu vai Noteikumu versijai, neizmantojiet vai nepieejiet (vai neturpiniet piekļūt) TÄ«mekļa vietnei vai Pakalpojumam.

5. Aizpildot jebkuru veidlapu Vietnē, kas nav kontaktu veidlapa, ja vien nav atzÄ«mēta izvēles opcija "jaunumu biļetens", jÅ«s piekrÄ«tat saņemt no mums neregulārus ziņojumus un reklāmas materiālus, izmantojot e-pastu vai jebkuru citu kontaktinformāciju, ko varat mums sniegt (tostarp savu tālruņa numuru zvaniem vai Ä«sziņām). Ja nevēlaties saņemt Ŕādus reklāmas materiālus vai paziņojumus, lÅ«dzu, jebkurā laikā paziņojiet mums par to vai atteikties no abonÄ“Å”anas, izmantojot atteikÅ”anās pogu jebkurā mÅ«su nosÅ«tÄ«tajā e-pasta vēstulē.

6. Mēs paturam tiesÄ«bas neizsniegt pilnu kompensāciju par mÅ«su kursiem, ja kursa pabeigÅ”ana ir vienāda vai lielāka par 50 % no produkta.

Ā 

Ja jums ir kādi jautājumi, bažas vai sūdzības, lūdzu, sazinieties ar mums:

pa e-pastu: [email protected]